Mi mennyi? 2015

  1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

 

  Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra
Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. § (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604
Garantált bérminimum* 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. § (2) bek. 122.000 28.080 5.620 702
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek. – 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 1.§ 79.155 18.200 3.639
Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. – 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 2.§ 101.480 23.330 4.666
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. – 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 3.§ 87.090 20.020 4.004
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek.

– 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 3.§

111.660 25.670 5.134
  • A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg

** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg

*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

 

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2014. évi C. tv. 59. § (1) bek. (Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. § 38.650,- Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2014. évi C. tv. 60. § (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) – 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. § 20.000,- Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat

2014. évi C. tv. 63. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.) – 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és

2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.

391.600,- Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2014. évi C. tv. 63. § (3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek. 5.000,- Ft/óra
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2014. évi C. tv. 64. § (1) c) pont (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. § 15.000,- Ft/hó
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek.

A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek.

minimálbér 30%-a

31.500,- Ft/hó

 

minimálbér 20%-a

21.000,- Ft/hó

 

minimálbér 5%-a

5.250,- Ft/hó

 

2.    A 2014. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,- Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,- Ft/hó
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 2015. január 1-jétől

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

84.975,- Ft/hó
Rehabilitációs         pénzbeli        ellátás       minimális        összege        –      foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) a) pont, (2) bek. 2012. évi minimálbér 30%-a – 27.900,- Ft/hó
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási rehabilitáció

2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) b) pont, (2) bek.

2012. évi minimálbér 40%-a – 37.200,- Ft/hó
Rokkantsági ellátás minimális összege

2011. évi CXCI. tv. 12. § (1)-(2) bek.

minimálbér 30%-a

27.900,- Ft/hó

 

 

  Ellátás összege
Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26. § (5) bek., 27. §

(3) bek.

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:

105.000,- Ft/hó       3.500,- Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:

42.000,- Ft/hó       1.400,- Ft/nap

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60- 100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg: 47.493,- Ft/hó – 79.155-,- Ft/hó

 

  1. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

 

Szociális hozzájárulási adó

2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§

kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke:

adóalap 27%-a

(csak törvény szerinti adókedvezményekkel csökkenthető)

Rehabilitációs hozzájárulás

2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5) bek.

964.500,-Ft/év/fő

(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás

2011. évi CLV. tv. 4.§ (1) és (2) bek.

Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a (ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő

szociális hozzájárulási adó alapjával)

(ezen adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel csökkenthető)

 

  1. Munkavállalók által fizetendő közterhek

 

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíjfizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ (2)-(3) bek.

Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási és     munkaerő-piaci járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%
  összesen 8,5%
mindösszesen 18,5%

 

  1. Egészségügyi szolgáltatási járulék 930,- Ft/hó (231,- Ft/nap)

 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

 

 

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. § Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 16 százaléka
Adóalap Szja. tv. 29.§. Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.
Adóalap kedvezmény (családi adókedvezmény)

Szja. tv. 29/A-B.§

Az összevont adóalap –   az   adóelőleg, illetve az   adó kifizetésekor –

–      egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 62.500,- Fttal,

–    legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások

[Szja. tv. 71. §]

 

 

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 14% EHO

[Szja. tv. 69. § (2) bek., 1998. évi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.]

–   a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500,- Ft/hó, és/vagy

–   Erzsébet-utalvány max. 8.000,- Ft/hó;

–   Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya)

·          szálláshely alszámlán maximum 225.000,- Ft;

·          vendéglátás alszámlán maximum 150.000,- Ft;

·          szabadidő alszámlán maximum 75.000,- Ft. Iskolakezdési támogatás:                       31.500,- Ft/év Iskolarendszerű képzés költségeinek

munkáltató általi átvállalása                 262.500,- Ft/év

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás                        52.500,- Ft/hó

Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önsegélyező pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás           31.500,- Ft/év mindösszesen, adóévben együttesen 200.000,- Ft keretösszeg erejéig (ide nem értve a SZÉP Kártyát)

[Szja. tv. 70. § (3) bek a), (5) bek. a) pont; Eho tv. 3. § (1) bek. ba) pont] Csekély értékű ajándék: 3x 10.500,- Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme [1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §] 600.000,- Ft

 

 

Csecsemőgondozási díj (CSED) (Terhességi-gyermekágyi segély) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. § a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve a naptári napi jövedelem 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) b) pont)
Gyermekgondozási         díj     (GYED)

1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (2015-ben 147.000,- Ft/hó)
Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek. a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)

a táppénz alapjának 50%-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben)

 

a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét!

Családi pótlék (CSP)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. §

(1) bek.

egy gyermekes család esetén                                                           12.200,- Ft/hó
egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,- Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként  

14.800,- Ft/hó

három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként  

16.000,- Ft/hó

három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként  

17.000,- Ft/hó

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint       intézményben         (gyermekotthonban,    javítóintézetben,      büntetés- végrehajtási   intézetben              vagy      szociális       intézményben)         élő,   továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként

23.300,- Ft/hó

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként  

 

25.900,- Ft/hó

saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszü nem intézményben él, az ilyen személy után személy  

lőnél és

enként           20.300,- Ft/hó

a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultszemély esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként                                                            14.800,- Ft/hó
Anyasági támogatás 1998.   évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                            64.125,- Ft

Ikergyermek esetén 300%-a:                                                              85.500,- Ft A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson, továbbá a szülést követő 6 hónapon belül támogatást igényelhet az az örökbefogadó szülő és az a gyám, aki a gyermek születését követő 6 hónapon belül jogerős határozat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek. Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                           28.500,- Ft/hó 2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,- Ft/hó), 3 ikergyermek esetén 300%-a (85.500,- Ft/hó), 4 ikergyermek esetén 400%-a (114.000,- Ft/hó), 5   ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),

6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)-

(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                           28.500,- Ft/hó A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

 

 

Rendszeres szociális        segély (RSZS) 1993. évi

III. tv. (Szoc. tv.) 37. § (1), (4) bek. 63/2006.                   (III.27.) Korm. rend. 17/B. §

(2) bek.

Jogosult Havi összege
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy

b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

c)  14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy

d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (79.155,- Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval,                                                    munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

Maximum összege: 46.662,- Ft

Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs maximum összege 23.862,- Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1993. évi   III. tv. (Szoc. tv.) 35.§

Jogosult Havi összege
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS- re jogosult (a fent hivatkozottak szerint) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó
Időskorúak járadéka

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C §

Jogosult Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, a)

az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, b)

az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:

27.075,-Ft/hó

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. c)

az öregségi nyugdíj minimum 130%-a:

37.050,-Ft/hó

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.
Ápolási díj

2014. évi C. tv.

(Költségvetési   tv.)

57. § (7) bek. és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §

Jogosult Havi összeg
Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló

– súlyosan fogyatékos, vagy

– tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 29.500,- Ft
a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 53.100,- Ft
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 44.250,- Ft
a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a (méltányossági ápolási díj): 23.600,- Ft

 

[2014. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 68. §]

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül – a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

11.    Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

 

Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági idénymunka 500,- Ft
2. turisztikai idénymunka 500,- Ft
3. alkalmi munka 1.000,- Ft
4. filmipari statiszta 3.000,- Ft

 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8. § (2) bekezdés alapján. Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.

 

12.  Bérgarancia támogatás maximuma                                                                   1.155.000,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Nemzetgazdasági Közlöny 2014/12. szám)

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek)              462.000,- Ft

 

Szekszárd, 2015. január 5.