GÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS 2015

Tájékoztató

a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás igényléséhez

Súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményeit a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza.

A közlekedési kedvezmények keretében szerzési és/vagy átalakítási támogatás igényelhető, az alább felsorolt feltételekkel:

 1. A személygépkocsi szerzési támogatás:

 

 • a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi; vagy
 • újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, – amely súlyos mozgáskorlátozott személy esetében a speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel kell hogy rendelkezzen, – vagy
 • kizárólag súlyos mozgáskorlátozott személy esetén – segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, (kivéve a quad) vagy*
 • kizárólag súlyos mozgáskorlátozott személy esetén – járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék*

szerzéséhez felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

*Kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy által igényelhető, az egyéb fogyatékossággal élő személy részére nem megállapítható támogatás.

A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke új gépjármű vásárlása esetén 900 000 forint, a fentiekben felsorolt minden további esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.

 • Az új és legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépkocsi vásárlása esetén a jogosultnak kölcsönszerződést kell kötnie a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó finanszírozó szervezettel. A kölcsönszerződést a támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő három hónapon belül kell megkötni. A kölcsönszerződés három év futamidőre szól, a vételárból a szerzési támogatás összegének levonásával fennmaradó összegre.
 • A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, (kivéve a quad), illetve a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a szociális és gyámhivatal a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül utalványt állít ki a jogosult részére, melynek érvényességi ideje hat hónap. A jármű, illetve a kerekesszék kizárólag az utalvány kiállítását követően vásárolható meg.

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: kereskedő) használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba beszámítja. Vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

 1. Személygépkocsi átalakítási támogatás*
  • a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a szállítását végző személy tulajdonában álló személygépkocsinak a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához; vagy
  • a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás.

*Kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy által igényelhető, az egyéb fogyatékossággal élő személy részére nem megállapítható támogatás.

Az átalakítási támogatáshoz is utalványt állít ki a szociális és gyámhivatal a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. Az utalvány érvényességi ideje hat hónap. A támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 forint.

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: kereskedő) használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.

Egy jogosult – kizárólag súlyos mozgáskorlátozottság esetén – egyidejűleg benyújthatja a szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmét is, melyekben azonban csak akkor részesíthető, ha a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga, vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelemben szereplő közlekedési kedvezményben.

III.    A Kormányrendelet alapján megállapítható szerzési és átalakítási támogatások elbírálásához a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározott háziorvos, szakorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvélemény nem használható fel.

A súlyos mozgáskorlátozottság és/vagy egyéb fogyatékosság ténye a Kormányrendelet 2. § a) és h) pontjaiban meghatározott igazolások alapján vélelmezhető.

 • A Kormányrendelet alapján súlyos mozgáskorlátozott az, aki
 1. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy az f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül az egyik mozgásszervi fogyatékosság; vagy
 2. a életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és ezen betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz; vagy
 3. a szakértői szerv minősítése alapján közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősül, – mert egészségkárosodása eléri vagy meghaladja a 40%-ot és közlekedési képessége legalább súlyosan nehezített, – amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.
 • A Kormányrendelet alapján egyéb fogyatékossággal élő személy az, aki
 1. a) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, (azaz látási-, hallási- vagy értelmi fogyatékosnak minősül; vagy állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető) vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
 2. b) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

A súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb fogyatékosság tényét az alábbi igazolásokkal lehet bizonyítani, melyek egyikét az ügyfélnek kell mellékelnie a kérelemhez:

 1. fogyatékossági támogatást megállapító határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata;
 2. magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kiállított szakorvosi igazolás, amennyiben az az Mr. 1. számú mellékletének K), L), M) vagy N) 1. pontja, valamint P) pontjában meghatározott K), L), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegséget vagy mozgásszervi fogyatékosságot igazol;
 3. a szakértői szerv közlekedőképesség minősítéséről szóló szakvéleménye;
 4. fentiek hiányában a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok;
 5. a vakok személyi járadékát megállapító határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata.

Ha a kérelmező a fenti a) b) c) és e) pontokban felsorolt iratok egyikét sem csatolta, a Szociális és Gyámhivatal – a közlekedőképesség minősítése érdekében – megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet, amely közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, akinek a komplex minősítés során

– mozgásszervi részkárosodása,

– idegrendszeri károsodása okozta felső végtagi részkárosodása,

– idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,

– alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy

– az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján a fentiek szerinti két részkárosodása együttesen

eléri vagy meghaladja a 40 %-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített. A szakértői szerv 60 napon belül adja ki szakvéleményét, melynek felülvizsgálatára nincs lehetőség.

A közlekedőképesség akadályozottságának minősítése céljából az ügyfelet a szakértői szerv személyes megjelenésre kötelezheti. Amennyiben a szakértői szerv jogkövetkezményekről való tájékoztatást tartalmazó felhívása ellenére az igénylő nem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, úgy a hivatal az eljárást megszüntetheti.

A közlekedőképesség minősítését az igénylő az egészségi állapot komplex minősítése keretében is kérheti. Amennyiben a közlekedőképesség vizsgálata nem folyamatban lévő hatósági eljárás keretében válik szükségessé, úgy azt az ügyfél a kormányhivatal járási hivatalánál is kezdeményezheti.

 1. A szerzési, illetve átalakítási támogatás megállapításához a Kormányrendelet előnyben részesítési szempontokat adott meg. Ez alapján előnyben kell részesíteni azokat a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személyeket, akik
 • keresőtevékenységet folytatnak,
  • tanulói, képzési jogviszonyban állnak,
  • 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevelnek, vagy
  • honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltak súlyos mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyeké.

Bármelyik fenti előnyben részesítési szempont fennállását az ügyfélnek kell igazolnia a szükséges bizonyítékok benyújtásával.

A Kormányrendelet pontosan megfogalmazza, hogy mely szempont alatt mit kell érteni.

 • Tanulói, képzési jogviszonyban állónak kell tekinteni:
 • a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermeket,
 • a bölcsőde gondozottját,
 • a közoktatási intézmény neveltjét vagy tanulóját,
 • a felsőoktatási intézmény hallgatóját,
 • azt a kiskorú gyermeket, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja –,
 • azt a kiskorú gyermeket, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges,
 • az átképzésben részesülő álláskeresőt.
 • Keresőtevékenységet folytató a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy, ha:

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)

 • § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző személy, azzal, hogy a közérdekű önkéntes tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább egy évre vagy határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül,
 • alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban, vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő személy.
 • Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van, azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző.
 • Önálló személygépkocsi használó
 • az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá
 • az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
 1. a) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 2. b) gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértői szerv) vagy jogelődje megállapította

és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

 • Szállítást végző személy a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező
 • vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
 • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy,

amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

Ha a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy a gépjárművel történő szállításához közérdekű önkéntes tevékenységet vállaló személyt kíván felkérni, úgy a fogadószervezetekről a http://www.civil.info.hu/onkentesseg honlapon tájékozódhat.

 1. A kérelemhez mellékelni kell a Kormányrendeletben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat, így
  1. a súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb fogyatékosság tényét igazoló iratot;
  2. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát; vagy szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát;
  3. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítását végző hozzátartozói kapcsolatát igazoló dokumentum fénymásolatát (pl.: születési anyakönyvi másolat);
  4. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző közös háztartásban élését igazoló dokumentum másolatát (lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány);
  5. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes szerződés fénymásolatát;
  6. az előnyben részesítési szempontok fennállását dokumentáló igazolást, így:
 • a keresőtevékenységet igazoló dokumentumot/okat;
 • tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumot/okat;
 • hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakértői vélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatát;
  1. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából engedéllyel a Magyarország területén tartózkodó személyek esetén a
 • tartózkodási engedély másolatát;
 • tartózkodási jogcím igazolását egyéb irat másolatával;
 • rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, ha hozzátartozóként válik jogosulttá a támogatásra.
 1. A szerzési támogatással vásárolt gépkocsi három évig nem idegeníthető el, ezért a gépkocsira vonatkozóan 3 éves elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, melyet a finanszírozó szervezet kezdeményez az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál.

A finanszírozó szervezet a Széchenyi Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt., mely a támogatás megállapítását követően veszi fel a kapcsolatot a támogatott ügyfelekkel. A személygépkocsi szerzési támogatás felhasználásáról a www.szechenyibank.hu, illetve a www.lehetosegauto.hu honlapon is tájékozódhat. A finanszírozással kapcsolatosan a bank 06-1-880-1500-as vagy 06-1-224-0760-as telefonszámain érdeklődhet, míg a gépjármű értékesítéssel összefüggő kérdéseivel a kijelölt autókereskedés értékesítőjéhez (VAGÉP Nyíregyháza 4400, Lujza utca 9. – Krámos István tel: +36-30/419-0509 e-mail: svagep@vagep.hu) fordulhat további felvilágosításért.

A támogatással vásárolt gépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a szerzési támogatás jogosultjának lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el. Amennyiben a jogosult nem adott meghatalmazást a finanszírozó szervezet részére, úgy a támogatás kamattal megemelt összegben történő visszafizetéséről rendelkezik a szociális és gyámhivatal.

Ha az elidegenítési tilalom ideje lejárt, és annak fennállása alatt törlésre nem került sor, az elidegenítési tilalom megszűnik. Az elidegenítési tilalom megszűnésekor a törzskönyvet a szerzési támogatás jogosultjának, illetve örökösének kérelmére ki kell adni. Az erre irányuló kérelmet a lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kell előterjeszteni.

Az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a szerzési támogatás jogosultja, illetve az örököse kérheti az elidegenítési tilalom törlését. A gépjármű elidegenítésére azonban a hivatal előzetes hozzájárulása mellett is csak akkor kerülhet sor, ha a jogosult, illetve örököse a szerzési támogatásnak a határozathozatal napjától számított időarányos részét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek visszafizeti.

Ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, vagy a személygépkocsit eltulajdonították, a szerzési támogatás jogosultjának, illetve az örökösének kérelmére a szociális és gyámhivatal az elidegenítési tilalom törlését rendeli el.

VII. A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő köteles a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összegben visszafizetni.

VIII. Az ügyfelek minden év március 31-éig és szeptember 30-áig nyújthatják be a kérelmeiket, melyben személygépkocsi szerzési és/vagy átalakítási támogatást kívánnak igénybe venni. A kérelmekről a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén június 15-éig, míg a szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén december 15-éig dönt a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatal az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével.

A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről történő döntése során legfeljebb a keretszám 50%-ának megfelelő támogatás felhasználásáról határozhat. A támogatást nem eredményező azon kérelmekről, amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a hivatal tárgyéven belül – a szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejűleg – ismételt benyújtás nélkül határoz.

A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel arra az esetre, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejárt, vagy a jogosult a támogatásról lemond. Ebben az esetben a felállított sorrendnek megfelelően a hivatal új jogosultakat jelöl ki.

Az ügyfelek segítése céljából a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala formanyomtatványt állított össze a szerzési és/vagy átalakítási támogatás iránti kérelmek benyújtásához, mely letölthető a www.kormanyhivatal.hu honlapról, vagy beszerezhető a szociális és gyámhivatalban (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.), illetve a Kormányablakban (4026 Debrecen, Darabos utca 9-11.).

Debrecen, 2015. január

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Szociális és Gyámhivatala

 

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

(4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

 

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME – 2015

 

 • A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó személyes adatok:
Neve:
Születési neve:

 

Anyja neve:
Születési hely:
Születési év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
 • A törvényes képviselő személyére vonatkozó személyes adatok:
Neve:

 

Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
 1. 2. A támogatás felhasználása (a megfelelő részt kérem, a kockában jelölje meg):
 • Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel:
új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlásához

 

újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlásához

 

szerzési támogatás segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlásához

 

szerzési támogatás járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/hóra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához

 

személygépkocsi átalakítási támogatásához a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez

 

személygépkocsi átalakítási támogatása súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

 

 • Egyéb fogyatékosságra tekintettel:
új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlásához

 

újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlásához

Nyilatkozatok

 1. Kérelmező nyilatkozatai a jogosultság megállapításához:
3.1. Alulírott

 

kijelentem, hogy tanulói jogviszonyban állok.

 

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

3.2. Alulírott

 

kijelentem, hogy keresőtevékenységet folytatok.

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

3.3. Alulírott

 

kijelentem, hogy egyedülállóként nevelem

 

Gyermek neve:

 

Születési év, hó, nap:

 

Gyermek neve:

 

Születési év, hó, nap:

 

14 éven aluli gyermekemet/gyermekeimet.

 

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 


3.4. Alulírott

 

kijelentem, hogy honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltam súlyos mozgáskorlátozottá, illetve fogyatékossá.

 

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

3.5. Alulírott

 

kijelentem, hogy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezem, önálló személygépkocsi használó vagyok.

 

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

3.6. Alulírott

 

kijelentem, hogy gépjárművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat hatálya alatt nem állok.

 

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

3.7. Alulírott

 

kijelentem, hogy saját jogon, vagy rám tekintettel más személy hét éven belül nem részesült gépjárműszerzési / átalakítási támogatásban.

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

3.8. Alulírott

 

kijelentem, hogy új vagy legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlása esetén vállalom a kijelölt finanszírozó szervezettel történő kölcsönszerződés megkötését.

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

3.9. Alulírott

 

kijelentem, hogy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezem, szállításomat a velem közös

háztartásban élő végzi.

 

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

3.10. Alulírott

 

kijelentem, hogy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezem, szállításomat közérdekű önkéntes tevékenység keretében

Neve: végzi.

 

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

kérelmező /törvényes képviselő aláírása

 

 1. A szállítást végző személy nyilatkozatai a jogosultság megállapításához:

4.1 A szállítást végző személy adatai:

Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:

 

4.2 A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel való kapcsolata:

házastárs Szülő gyermek testvér élettársi kapcsolatban él

 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző

 

egyéb

 

 1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő kérelmező szállítását végző személy nyilatkozatai:
5.1. Alulírott

 

kijelentem, hogy súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását vállalom.

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

szállítást végző személy aláírása

 

5.2. Alulírott

 

mint szállítást végző személy kijelentem, hogy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezem, és gépjárművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat hatálya alatt nem állok.

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

szállítást végző személy aláírása

 

5.3. Alulírott

 

kijelentem, hogy saját jogon, vagy rám tekintettel más személy hét éven belül nem részesült gépjárműszerzési / átalakítási támogatásban.

Kelt: 2 0 1 5

 

…………………………………………

szállítást végző személy aláírása

 1. A jogosultak közötti sorrendiség eldöntését elősegítő nyilatkozatok:
 • A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő családi állapota:

(a megfelelő részt kérem, a kockában jelölje meg)

 

nőtlen hajadon özvegy elvált házastársától külön él, és nincs élettársa

 

házas, vagy élettársi kapcsolatban él

 

 • A súlyos mozgáskorlátozottal, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel együtt élő családtag/ok neve, születési éve:

 

Neve, születési éve:

 

Neve, születési éve:

 

Neve, születési éve:

 

Neve, születési éve:

 

Neve, születési éve:

 

Neve, születési éve:

6.3. Él-e a családjában más mozgáskorlátozott személy?

(a megfelelő részt kérem, a kockában jelölje meg)

igen nem

6.4. Él-e a családjában más tartósan beteg személy?

(a megfelelő részt kérem, a kockában jelölje meg)

igen nem

6.5. Él-e a családjában fogyatékossági támogatásban részesülő személy?

(a megfelelő részt kérem, a kockában jelölje meg)

igen nem

6.6. Rendelkezik-e a család gépjárművel?

(a megfelelő részt kérem, a kockában jelölje meg)

igen nem

 

Ha igen, a gépjármű típusa, évjárata

 

Ha igen a gépjármű típusa, évjárata

 

 1. Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  

Kelt: 2 0 1 5

 

 

       ……………………………………..                            ………………………………………….     kérelmező/törvényes képviselő aláírása                            szállítást végző személy aláírása

 

 

2. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, illetve ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Széchenyi Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) által képviselt konzorcium a jelen kérelmen rögzített adataimat a szerzési támogatással összefüggő információs bázisa megteremtéséhez, illetve fenntartásához felhasználja, reklám- és marketingakciókról szóló tájékoztatók megküldése érdekében kezelje és az ilyen jellegű tájékoztatókat címzett postai küldemény, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz (szórólap, címzett DM levél, eDM) útján részemre megküldje.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a Széchenyi Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. felé küldött nyilatkozattal.”

 

 

Kelt: 2 0 1 5

 

 

       ……………………………………..                            ………………………………………….     kérelmező/törvényes képviselő aláírása                            szállítást végző személy aláírása

A kérelemhez csatolt mellékletek:

(a megfelelő részt szíveskedjék aláhúzni)

 

 1. Kérelmező súlyos mozgáskorlátozottságát, illetve egyéb fogyatékosságát igazoló irat:
 2. fogyatékossági támogatás megállapításáról vagy a vakok személyi járadékáról szóló hatósági határozat a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy csökkentlátó nyilvántartási lap másolata, vagy
 3. a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (III.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklet L) pontja vagy P) pontja – többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz, vagy számú melléklet K), M), pontja vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság vagy P) pontja – többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosságot okoz – alapján a szakorvos által a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kitöltött, hatályos igazolás másolata, melyet a 18. életévet be nem töltött, mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy részére állítottak ki;
 4. a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott hatályos szakvélemény másolata, vagy szakhatósági állásfoglalása;
 5. a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációk és egyéb iratok, ha az a)-c) pont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre.
 6. Kérelmező/ szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata:
  1. súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata; vagy
  2. átalakítási támogatás (5. § (1) bekezdés a) pont) igénylése esetén a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolata, vagy
  3. szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata.
 7. Hozzátartozói kapcsolatát igazoló dokumentum:
 8. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítását végző hozzátartozói kapcsolatát igazoló dokumentum fénymásolata (pl.: születési anyakönyvi másolatok, élettársi kapcsolat bejegyzéséről szóló közjegyzői vagy anyakönyvi igazolás); és
 9. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző közös háztartásban élését igazoló dokumentum másolata (lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány).
 10. Egyéb dokumentumok:
 11. keresőtevékenységet igazoló dokumentum/ok;
 12. tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum/ok;
 13. hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakértői vélemény, szakhatósági állásfoglalás másolata,
 14. közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján megkötött önkéntes szerződés fénymásolatát.
 15. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából engedéllyel a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személyek esetén a
 16. tartózkodási engedély másolata;
 17. tartózkodási jogcím igazolása egyéb irat másolatával;
 18. rokoni kapcsolatot igazoló irat másolata, ha hozzátartozóként válik jogosulttá a támogatásra.
 19. Nem kötelező, azonban ajánlott egyéb dokumentumok:
 20. A jelenlegi egészségügyi állapotáról szóló, hat hónapnál nem régebbi ambuláns lap(ok), vagy zárójelentése(ek) másolata, (az 1. pont a)-c) pontjai esetén ajánlott, 1. pont d) pontja esetén kötelező);
 21. Családban élő mozgáskorlátozott vagy tartósan beteg személyre vonatkozó határozat, szakvélemény;
 22. Egyedülállóságot igazoló dokumentum (bírósági döntés, jegyzői hatósági bizonyítvány).